Voorwaarden Kunstenplein

VOORWAARDEN ABONNEMENTEN

Soorten abonnementen

Kunstenaars kunnen hun werk presenteren op www.kunstenplein.nl op basis van 2 verschillende abonnementen:

Kunstenplein basisabonnement

  • kosten € 60,- per jaar
  • maximaal aantal te plaatsen kunstwerken: 10
  • maximale verkoopprijs per kunstwerk: € 500,-

Kunstenplein plusabonnement

  • kosten: € 95,- per jaar
  • maximaal aantal te plaatsen kunstwerken: 20
  • maximale verkoopprijs per kunstwerk: n.v.t.

Binnen beide abonnementen mag de kunstenaar, indien wenselijk, 1x per maand een onbeperkt aantal kunstwerken wisselen binnen het maximaal aantal van het gekozen abonnement.

Afsluiten van een abonnement

Een abonnee sluit een abonnement schriftelijk af voor minimaal 1 jaar vanaf de ingangsdatum 1 januari of 1 juli van het lopende jaar. Indien de abonnee gebruik wil maken van de dienst door de Coöperatie Het Colofon U.A. vóór de genoemde ingangsdata een abonnement af te sluiten, wordt het eerste abonnementsjaar verlengd met deze periode. De overeenkomst wordt daarna automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij één maand van tevoren schriftelijk is opgezegd via info@kunstenplein.nl. Abonnementen kunnen niet eerder dan na verloop van het eerste (verlengde) abonnementsjaar worden opgezegd. Daarna kan het abonnement te allen tijde schriftelijk worden opgezegd via info@kunstenplein.nl met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waarbij het abonnement eindigt op de eerste dag van de maand ná deze opzegtermijn van 1 maand.

Betalingen en betalingstermijn

Abonnees betalen jaarlijks het verschuldigde abonnementsbedrag van het gekozen abonnement. Wanneer de abonnee gebruik wil maken van de dienst vóór de genoemde ingangsdata een abonnement af te sluiten, wordt het abonnementsbedrag vermeerderd met 1/12e van het jaarbedrag keer het aantal maanden tot aan de ingangsdatum van het abonnement op 1 januari of 1 juli.

Plaatsen van kunstwerken door de kunstenaar

Na aanmelding op de website www.kunstenplein.nl ontvangt de kunstenaar een bevestigingsmail en een factuur voor de kosten van het gekozen jaarabonnement, eventueel aangevuld met de extra maandkosten tot aan 1 januari of 1 juli. Na betaling ontvangt de kunstenaar een mail met inloggegevens om het maximaal aantal toegestane werken conform het afgesloten abonnement op de website te plaatsen. De kunstenaar dient daarbij alle gevraagde gegevens zorgvuldig en naar waarheid in te vullen. Coöperatie Het Colofon neemt geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie op de website die is aangeleverd door de kunstenaars (bijv. ten aanzien van prijs en afmetingen van kunstwerken).

Op al de diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing (zie hieronder).

Voor vragen over de abonnementen, mail naar info@kunstenplein.nl.

ALGEMENE VOORWAARDEN

E-mail: info@kunstenplein.nl

Website: www.kunstenplein.nl

1. Definities

a. Coöperatie Het Colofon U.A.: Coöperatie Het Colofon U.A., gevestigd te Arnhem, Bakkerstraat 56, 6811 EJ te Arnhem, KvK nr. 78098467.

b. Klant: Degene met wie Coöperatie Het Colofon U.A. een overeenkomst is aangegaan op basis van een abonnement dat recht geeft kunstwerken te plaatsen op www.kunstenplein.nl en op wie het auteursrecht betrekking heeft van deze kunstwerken.

c. Kunstwerken: Kunstwerken kunnen betrekking hebben op zowel fysieke twee- en driedimensionale objecten van (toegepaste) kunst als artistieke diensten die voor een door de klant vastgestelde prijs op www.kunstenplein.nl worden aangeboden.

d. Partijen: Coöperatie Het Colofon U.A. en klant samen.

e. Koper: een individu dat een door de klant op www.kunstenplein geplaatst werk koopt.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten door of namens Het Kunstenplein, vallend onder verantwoordelijkheid van Coöperatie Het Colofon U.A.

b. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

c. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

3. Prijzen

a. Alle abonnementsprijzen die de Coöperatie Het Colofon U.A. voor Het Kunstenplein hanteert zijn in euro’s zonder btw-tarief.

b. Coöperatie Het Colofon U.A. is gerechtigd de abonnementsprijzen jaarlijks aan te passen per gestelde ingangsdata van 1 januari of 1 juli.

c. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Coöperatie Het Colofon U.A. prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

d. Het Kunstenplein heeft geen winstoogmerk. Inkomsten uit abonnementen zijn primair bedoeld voor bekostiging van vaste lasten (o.a. hosting, beheer, onderhoud, aanpassingen website) en mogelijke fysieke, culturele activiteiten die direct met Het Kunstenplein zijn verbonden.

4. Betalingen en betalingstermijn

a. De klant betaalt jaarlijks het verschuldigde abonnementsbedrag van het gekozen abonnement. Een abonnement heeft als ingangsdatum 1 januari of 1 juli. Wanneer de klant gebruik wil maken van de dienst vóór de ingangsdatum van het abonnement, wordt het abonnementsbedrag vermeerderd met 1/12e van het jaarbedrag keer het aantal maanden tot aan de ingangsdatum van het abonnement op 1 januari of 1 juli.

b. De klant dient betalingen binnen 14 dagen na facturering te voldoen. Facturering vindt plaats bij het afsluiten van een abonnement en vervolgens ieder jaar bij het begin van de ingangsdatum van het abonnement op 1 januari of 1 juli.

c. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Coöperatie Het Colofon U.A. de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

5. Gevolgen niet tijdig betalen

a. Wanneer de klant in verzuim is, is hij buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Coöperatie Het Colofon U.A..

b. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

c. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Coöperatie Het Colofon U.A. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

d. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Coöperatie Het Colofon U.A.  op de klant onmiddellijk opeisbaar.

e. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Coöperatie Het Colofon U.A., dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Coöperatie Het Colofon U.A. te betalen.

6. Inspanningsverplichting

a. Partijen gaan een overeenkomst aan met een dienstverlenend karakter die voor Coöperatie Het Colofon U.A. enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatverplichting.

7. Uitvoering van de overeenkomst

a. Coöperatie Het Colofon U.A. voert de overeenkomst naar beste inzichten en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

b. Coöperatie Het Colofon U.A. heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

8. Duur en opzegging van de overeenkomst betreffende de dienst

De overeenkomst tussen Coöperatie Het Colofon U.A. en de klant betreffende het abonnement wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, ingaande op 1 januari of 1 juli. Indien de klant gebruik wil maken van de dienst door de Coöperatie Het Colofon U.A. vóór de ingangsdatum van het abonnement wordt het eerste abonnementsjaar verlengd met deze periode. De overeenkomst wordt daarna automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij één maand van tevoren schriftelijk is opgezegd via info@kunstenplein.nl, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

De klant kan de overeenkomst betreffende het abonnement die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na verloop van het eerste (verlengde) abonnementsjaar opzeggen.

info@kunstenplein.nl met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waarbij het abonnement eindigt op de eerste dag van de maand ná deze opzegtermijn van 1 maand.

9. Vrijwaring

a. De klant vrijwaart Coöperatie Het Colofon U.A. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Coöperatie Het Colofon U.A. geleverde dienst.

10. Informatieverstrekking door de klant

a. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de concrete uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Coöperatie Het Colofon U.A. via info@kunstenplein.nl.

b. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

c. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Coöperatie Het Colofon U.A. de betreffende bescheiden.

d. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Coöperatie Het Colofon U.A. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan kan Coöperatie Het Colofon U.A. besluiten de overeenkomst niet uit te voeren, zonder recht van financiële terugvordering van de klant.

11. Redactie van informatie

a. is gerechtigd tekstredactie te voeren over de aangeleverde informatie van de klant voor plaatsing op www.kunstenplein.nl, zonder de inhoudelijke strekking daarvan wezenlijk te wijzigen.

b. Coöperatie Het Colofon U.A. is gerechtigd naar eigen inzichten het aangeleverde werk in de bestaande of nieuwe (sub)categorieën op www.kunstenplein.nl te plaatsen die het best passen bij de aangeleverde informatie.

c. Verkoopprijzen van werk op www.kunstenplein.nl worden altijd door de klant zelf bepaald. Coöperatie Het Colofon U.A. kan die prijzen niet zonder toestemming van de kunstenaar wijzigen.

d. De klant kan altijd in overleg treden met Coöperatie Het Colofon U.A. wanneer redactie en plaatsing van zijn informatie en bescheiden naar zijn idee onvoldoende in zijn geest zijn uitgevoerd.

12. Klachten

a. De klant dient een door Coöperatie Het Colofon U.A. verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

b. Beantwoord een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Coöperatie Het Colofon U.A. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen via info@kunstenplein.nl.

c. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijvingen van de tekortkoming, zodat Coöperatie Het Colofon U.A. in staat is hierop adequaat te reageren.

d. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen partijen.

e. Indien een klacht betrekking heeft op de lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Coöperatie Het Colofon U.A. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

13. Garanties en Intellectuele eigendom

a. Coöperatie Het Colofon U.A. biedt een online platform via www.kunstenplein.nl waarop een klant onder meer diens kunstwerk tentoon kan stellen. Coöperatie Het Colofon U.A. behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, de presentatie van bepaalde kunstwerken op www.kunstenplein.nl te weigeren. Coöperatie Het Colofon U.A. beoordeelt (de staat van) het kunstwerk niet fysiek, doch uitsluitend via fotomateriaal.

b. De klant en koper kunnen een overeenkomst sluiten met betrekking tot een kunstwerk dat is geplaatst op www.kunstenplein.nl. Coöperatie Het Colofon U.A aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de staat waarin het kunstwerk zich bevindt. Ingeval het kunstwerk niet voldoet aan de redelijke vereisten van een dergelijk werk, moet de koper zich wenden tot de klant.

c. Het intellectuele eigendomsrecht (zoals auteursrecht en beeldrecht) op ieder kunstwerk behoort bij de klant. De klant verklaart bij het aangaan van een overeenkomst met Coöperatie Het Colofon U.A. het kunstwerk zelf te hebben gemaakt én zelf te beschikken over het volledige intellectuele eigendomsrecht. Coöperatie Het Colofon U.A. zal geen actief onderzoek doen naar de eigendom van het intellectuele eigendomsrecht en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het geval de klant niet het (volledige) intellectuele eigendomsrecht/auteursrecht heeft, het kunstwerk niet zelf heeft gemaakt, niet het recht heeft om het kunstwerk openbaar te maken en/of niet het recht heeft dit te reproduceren.

d. Coöperatie Het Colofon U.A. behoudt zich het recht voor om ieder kunstwerk per direct te verwijderen van www.kunstenplein.nl wanneer blijkt dat de klant niet het (volledige) intellectuele eigendomsrecht/auteursrecht heeft, het kunstwerk niet zelf heeft gemaakt, niet het recht heeft om het kunstwerk openbaar te maken of niet het recht heeft dit te reproduceren. Coöperatie Het Colofon U.A. zal in dat geval overgaan tot ontbinding van de overeenkomst met de klant conform artikel 19 in deze algemene voorwaarden, zonder enig recht van financiële terugvordering door de klant.

e. Coöperatie Het Colofon U.A. heeft geen bemoeienis met de (geheel of gedeeltelijke) overdracht van het intellectuele eigendomsrecht en/of auteursrecht tussen de klant en een koper.

f. Coöperatie Het Colofon U.A. beoogt op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van een klant, koper of derde, dan wel deze rechten ongeldig te maken en/of het eigendom van deze rechten in gevaar te brengen. Mochten deze rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon mogelijk geschonden worden, dan dient deze persoon Coöperatie Het Colofon U.A. daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen via info@kunstenplein.nl.

14. Ingebrekestelling

a. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Coöperatie Het Colofon U.A.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Coöperatie Het Colofon U.A. ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

15. Aansprakelijkheid

a. Coöperatie Het Colofon U.A. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

b. Indien Coöperatie Het Colofon U.A. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.

c. Coöperatie Het Colofon U.A. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

d. Coöperatie Het Colofon U.A. is niet aansprakelijk voor de financiële transactie tussen klant en koper m.b.t. een kunstwerk dat op www.kunstenplein.nl is geplaatst. Financiële transacties verlopen direct tussen koper en verkoper, zonder tussenkomst van coöperatie Het Colofon.

e. Coöperatie Het Colofon U.A. is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van teksten en beelden die door de klant zijn aangeleverd om op www.kunstenplein.nl te plaatsen.

16. Privacy klantgegevens

a. Coöperatie Het Colofon UA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor de financiële administratie en bewaart deze niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, of, als deze langer is, niet langer dan drie maanden na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn..

b. Persoonsgegevens waarover Het Kunstenplein beschikt, worden niet doorgegeven of verkocht aan derden, tenzij er uitdrukkelijk toestemming is gegeven. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt indien nodig voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst en/of te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

c. Klanten kunnen te allen tijde een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van verleende toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@kunstenplein.nl. Aan dit verzoek wordt gevolg gegeven indien mogelijk.

17. Privacy bezoekers www.kunstenplein.nl

a. De website www.kunstenplein.nl analyseert online gedrag ten behoeve van verbetering van online diensten. De website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies uitsluitend ten behoeve van functionele verbetering van de website. De bewaartermijn van deze cookies is 2 jaar. Zie voor meer informatie hierover: http://veiliginternetten.nl.

18. Vervaldatum

a. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Coöperatie Het Colofon U.A. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

19. Recht op ontbinding

a. De  klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Coöperatie Het Colofon U.A. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

b. Coöperatie Het Colofon U.A. heeft het recht de overeenkomst met klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Coöperatie Het Colofon U.A. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goed grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

20. Overmacht

a. In aanvulling op het bepaalde artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Coöperatie Het Colofon U.A. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Coöperatie Het Colofon U.A. kan worden toegerekend in een van de wil van Coöperatie Het Colofon U.A. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Coöperatie Het Colofon U.A. kan worden verlangd.

b. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Coöperatie Het Colofon U.A. 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Coöperatie Het Colofon U.A. er weer aan kan voldoen.

c. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

d. Coöperatie Het Colofon U.A. is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als gevolg het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

21. Wijziging van de overeenkomst

a. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

22. Wijziging algemene voorwaarden

a. Coöperatie Het Colofon U.A. is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.

b. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

c. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Coöperatie Het Colofon U.A. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

23. Overgang van rechten

a. Rechten van de klant uit deze overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Coöperatie Het Colofon U.A.

b. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

24. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

a. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

b. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Coöperatie Het Colofon U.A. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

25. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met overeenkomsten of deze algemene voorwaarden zullen zo veel mogelijk in overleg worden opgelost. Elk geschil dat niet door de partijen wordt opgelost, zal worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter in het arrondissement waar Coöperatie Het Colofon U.A. is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 13 maart 2022